Rozwój e-usług Uniwersytetu Warszawskiego związanych z edukacją

SZCZEGÓŁOWY OPIS PROJEKTU

KRÓTKI OPIS PROJEKTU

Projekt E-USŁUGI, realizowany przez trzy jednostki Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Centrum Kompetencji Cyfrowych (d. Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji), Wydział Zarządzania) dotyczy opracowania i wdrażania 10 zintegrowanych e-usług front-office, skierowanych do: studentów, doktorantów, kandydatów na studia, uczestników kursów organizowanych przez UW, uczniów mazowieckich szkół średnich, a także innych jednostek publicznych (uczelni). E-usługi (3 szt. o poziomie dojrzałości 3 i 7 szt. na poziomie 4) będą się cechować się wysokim stopniem responsywności, wykorzystywać technologie chmury obliczeniowej i aplikację mobilną, będą dostępne w trybie ciągłym, zostaną w pełni dostosowane do standardów WCAG 2.0. i Rozporządzenia ws. Krajowych Ram Interoperacyjności. PROJEKT OBEJMUJE (w ramach 12 zadań):

 • Usprawnienie i rozbudowę systemów informatycznych Uczelni (w tym USOS) w zakresie większej użyteczności publicznej, co prowadzi do zwiększenia konkurencyjności gospodarki oraz wzmocnienia zastosowania TIK w usługach publicznych;
 • Zakupy niezbędnej infrastruktury informatycznej;
 • Prace programistyczne i informatyczne;
 • Przeprowadzenie digitalizacji 10 000 obiektów (publikacji) będących w posiadaniu Wydziału Zarządzania jako treści niezbędnych do wdrożenia e-usługi.

W projekcie nie będą wdrażane usługi typu back-office. Projekt przyczyni się do wzrostu dostępności i pełniejszego wykorzystania tychże usług za pośrednictwem nowych technologii (TIK), co pozwoli między innymi na skrócenie czasu potrzebnego do załatwienia sprawy, usprawnienie procesów rekrutacji, umożliwienie rozwoju innowacyjnych usług w obszarze dydaktyki i kształcenia, skierowanych do wszystkich uczestników procesu dydaktycznego na Uniwersytecie Warszawskim, a także do kandydatów na studia, co w perspektywie przełoży się na efekty gospodarcze oraz zwiększy liczbę osób korzystających z e-usług publicznych w województwie mazowieckim.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PROJEKTU

I.CELEM STRATEGICZNYM PROJEKTU JEST:

Wzrost poziomu wykorzystania TIK do obsługi procesów związanych z edukacją na Uniwersytecie Warszawskim, dla podniesienia dostępności, jakości i efektywności kształcenia w regionie i rozwoju działań w sferze skierowanej do społeczeństwa (front–office)”. Ten, jak i wszystkie założone w projekcie cele są spójne z celem głównym RPO WM 2014-2020 zdefiniowanym jako: „Inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy”. Projekt przyczynia się do spełnienia także celu szczegółowego 1 w ramach Osi II Priorytetowej RPO WM, którym jest „Zwiększone wykorzystanie e-usług publicznych”. Biorąc pod uwagę potrzeby oraz skalę koniecznych do podjęcia działań na Mazowszu w obszarze e-usług, twórcy Programu jako jeden z kluczowych obszarów wskazali rozwój e-usług w obszarze szkolnictwa wyższego, którego dostępność, wysoka jakość i poziom ma kluczowy wpływ na rozwój nowoczesnej i konkurencyjnej gospodarki, wzrost kompetencji społecznych i postawanie nowych miejsc pracy. Uniwersytet Warszawski oczekuje, że w wyniku realizacji projektu nastąpi również zwiększenie włączenia studentów w realizację projektów badawczych, które mają związek z rozwojem gospodarki opartej na wiedzy oraz nowymi technologiami, co przyczyni się do podniesienia atrakcyjności studiów z punktu widzenia kandydatów i powinno znaleźć odzwierciedlenie w zwiększeniu ich liczby w procesie rekrutacji. Niniejszy projekt w pełni realizuje założenia II Osi Priorytetowej RPO WM , postulujące wyższą jakość i rozszerzony zakres usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną, a także jest zgodny z Europejską Agendą Cyfrową (do której w zakresie omówienia celów II Osi Priorytetowej odwołują się zapisy RPO WM), przyczyniając się do spełnienia jej kluczowych założeń: rozwoju umiejętności wykorzystywania technologii cyfrowych i włączenia społecznego, zwiększenia zaufania do internetu i bezpieczeństwa prowadzonych w nim operacji. Realizacja projektu umożliwi świadczenie nowych e-usług, podniesie poziom dojrzałości już istniejących oraz zwiększy dostęp do wysokiej jakości usług publicznych w obszarze szkolnictwa wyższego i edukacji. Zaletą wdrożenia tego projektu będzie umożliwienie załatwienia spraw i formalności związanych ze sprawami socjalno-bytowymi studentów, procesami rekrutacji w jednym miejscu – w systemie uczelni oraz za pomocą aplikacji mobilnej, co skróci czas użytkownika (studenta, doktoranta, kandydata) na dotarcie do odpowiedniego działu Uczelni, ograniczy koszty wysyłki dokumentów i procedowania spraw, a co za tym idzie przyniesie wzrost poziomu zadowolenia z nowej jakości usług. Projekt będzie mieć kluczowe znaczenie dla intensyfikacji innowacyjnych metod kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim. Priorytetowe w obszarze infrastrukturalnym jest bowiem dostosowanie Uczelni do wymogów transdyscyplinarności oraz współpracy z otoczeniem, w tym z sektorem gospodarczym. Projekt ma szansę, by ożywić potencjał poszczególnych Wydziałów Uniwersytetu, które będą korzystać z wprowadzonych e-usług (w tym również wydziałów nauk humanistycznych i społecznych), przyczyniając się jednocześnie do wzmocnienia umiędzynarodowienia uczelni.

II. CELEM BEZPOŚREDNIM PROJEKTU JEST:

Udostępnienie przez Uniwersytet Warszawski studentom oraz potencjalnym kandydatom (w tym z zagranicy) dziesięciu e-usług o wysokim stopniu zaawansowania i interakcji, wspomagających procesy związane z obsługą studentów, w tym niepełnosprawnych, jak i kandydatów na studia, na każdym etapie kształcenia i w każdym obszarze funkcjonowania Uczelni, a także pozwalających na skuteczniejsze uczenie się, kształtowanie i zdobywanie kompetencji oraz monitorowanie rozwoju edukacyjno-zawodowego. Osiągnięcie celu bezpośredniego projektu będzie związane z uzyskaniem następujących korzyści na etapie długofalowego oddziaływania projektu, które są zgodne z założeniami dla Działania 2.1 „E-Usługi” w ramach RPO WM:

 1. Zwiększenie efektywności pracy i działań Uniwersytetu we wszystkich kluczowych obszarach administracyjnych uczelni (zwłaszcza w zakresie spraw bytowych studentów i związanych z rekrutacją studentów), poprzez lepsze zarządzanie
  zadaniami i ich rozliczalnością;
 2. Uzyskanie znaczącej poprawy jakości obsługi i obniżenie kosztów obsługi kandydatów na studia, studentów i pracowników UW dzięki wprowadzeniu elektronicznego procedowania spraw administracyjnych;
 3. Uzyskanie znaczącej poprawy w dziedzinie niezawodności systemów informatycznych poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii o wysokiej skalowalności rozwiązań;
 4. Stworzenie przestrzeni współpracy międzydyscyplinarnej łączącej różnorodne kompetencje pracowników UW. Pozwoli to m.in. na upowszechnianie procesu włączania w dydaktykę i badania nowych technik cyfrowych (np. e-learning, wizualizacja treści dydaktycznych, etc.),
 5. Wzrost liczby osób korzystających z e-usług publicznych w obszarze edukacji i szkolnictwa wyższego;
 6. „Odmiejscowienie” usług, co oznacza, że niezależnie od miejsca zamieszkania, studenci/ kandydaci/uczniowie będą mogli załatwić swoje sprawy online. Efektem projektu będzie zmniejszenie liczby dokumentów w wersji papierowej, a także znaczące podniesienie sprawności działów administracyjnych Uczelni poprzez skrócenie czasu realizacji usług i obniżenie kosztów działalności.
 7. Stworzenie warunków dla realizacji specjalistycznych zagadnień badawczych, związanych z nowymi technologiami, szczególnie w ramach współpracy pomiędzy jednostkami uniwersyteckimi oraz innymi organizacjami naukowo-badawczymi dzięki wirtualnym laboratoriom i możliwości prowadzenie webinariów oraz e-konferencji;
 8. Podniesienie poziomu informatyzacji Uniwersytetu Warszawskiego, jako lidera w tej dziedzinie wśród polskich uczelni;
 9. Wzrost zaufania usługobiorców do możliwości, jakie daje e-administracja i usługi publiczne dostępne on-line;
 10. Poprawę współpracy z innymi uczelniami zrzeszonymi w ramach konsorcjum MUCI;
 11. Zainicjowanie i wdrożenie wzorcowych rozwiązań informatycznych, które poprzez konsorcjum MUCI i rozwój systemu USOS będą mogły być wdrażane w innych szkołach wyższych regionu Mazowsza;
 12. Dalszy wzrost znaczenia i konkurencyjności Uczelni, regionu, kraju oraz Unii Europejskiej dzięki korzystaniu z udostępnionych e-usług nie tylko mieszkańców regionu, ale także studentów i naukowców z kraju i zagranicy;
 13. Wsparcie procesów mobilności studentów oraz pracowników Uniwersytetu Warszawskiego, co będzie mieć pozytywny wpływ na rozwój Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego i Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Projekt będzie mieć wpływ na lepsze wdrażanie idei tzw. „kształcenia bez granic” (borderless education, transnational education) oraz promowanie i ułatwianie dostępu do oferty edukacyjnej dostępnej w sposób zdalny (e-learning), rozwoju kształcenia ustawicznego (longlife learning), co jest jednym z kluczowych założeń Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego.

Należy podkreślić, że realizacja projektu będzie mieć istotny wpływ na poprawę jakości edukacji i kształcenia w ujęciu regionalnym:

 1. Nowe e-usługi umożliwią sprawną rekrutację kandydatów na studia, także kandydatów z zagranicy przyjeżdżających na studia krótkoterminowe. Usługi rozwijające możliwości USOSweb, czyli wirtualnego dziekanatu, pozwolą na bardziej efektywną realizację żmudnych procesów administracyjnych, takich jak aplikowanie o akademik, stypendium rektora czy pomoc socjalną.
 2. Aplikacja mobilna udostępniająca kluczowe funkcjonalności USOSweb pozwoli studentom i pracownikom na wygodny dostęp do podstawowego z ich punktu widzenia systemu informatycznego uczelni w każdym miejscu i czasie, z urządzenia mobilnego. Usprawnienie procesów administracyjnych i sprawny dostęp do informacji (np. sylabusów przedmiotów czy oferty dydaktycznej uczelni) wpłynie pozytywnie na efektywność i jakość kształcenia, zwiększy przejrzystość procesów decyzyjnych oraz wzmocni wizerunek uczelni jako instytucji nowoczesnej i przyjaznej studentom.

III. CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU ODNOSZĄ SIĘ DO STWORZENIA LUB UDOSKONALENIA WSZYSTKICH E-USŁUG, KTÓRE UNIWERSYTET WARSZAWSKI ZAMIERZA WDROŻYĆ W RAMACH PROJEKTU I ZOSTAŁY OKREŚLONE NASTĘPUJĄCO:

 1. Podniesienie jakości i efektywności usług świadczonych przez podmioty wykonujące zadania publiczne;
 2. Usprawnienie procesów obsługi studentów i kandydatów na studia;
 3. Zapewnienie powszechnego i szerszego dostępu do informacji i e-usług publicznych świadczonych przez Uniwersytet, z zachowaniem transparentności;
 4. Znaczne zwiększenie liczby usług świadczonych na najwyższych możliwych poziomach dojrzałości i zwiększenie liczby kanałów dostępu do e-usług, w tym kanałów mobilnych;
 5. Zlikwidowanie barier w dostępnie do e-usług dla osób z niepełnosprawnościami;
 6. Rozwój systemu informatycznego do rekrutacji kandydatów na Uniwersytet Warszawski (E-usługa 1);
 7. Rozwój systemu rekrutacji kandydatów na studia jako usługi w chmurze (E-usługa 2);
 8. Udostępnienie kluczowych funkcjonalności USOSweb dla studentów i pracowników w aplikacji mobilnej (E-usługa 3);
 9. Wprowadzenie systemu procedowania elektronicznego wniosków o akademiki, stypendia rektora i pomoc socjalną (E-usługa 4);
 10. Wdrożenie system rekrutacji wspierającego mobilność studentów i pracowników (E-usługa 5);
 11. Zastosowanie uniwersyteckiego systemu e-portfolio w toku studiów oraz monitorowaniu losów absolwentów UW poprzez instalację, dostosowanie programistyczne i wdrożenie systemu do obsługi e-portfolio Mahara (E-usługa 6 );
 12. Rozbudowanie systemu do e-nauczania o system do wideo-konferencji i webinariów poprzez dostosowanie programistyczne i wdrożenie dostępnych narzędzi typu Open Source poprzez dostosowanie programistyczne i wdrożenie dostępnych
  narzędzi typu Open Source (E-usługa 7)
 13. Udostępnienie szkołom z Mazowsza platformy e-learningowej administrowanej i rozwijanej przez UW – poprzez uruchomienie i dostosowanie do potrzeb szkół platformy edukacyjnej Moodle (E-usługa 8);
 14. Wprowadzenie usługi E-wypożyczalni (E-usługa 9);
 15. Przeprowadzenie digitalizacji 10 000 obiektów (publikacji) będących w posiadaniu Wydziału Zarządzania UW w celu uruchomienia E-wypożyczalni (E-usługa 9) – jako elektronicznych treści niezbędnych do wdrożenia e-usługi;
 16. Rozwój systemu wirtualnych laboratoriów komputerowych (E-usługa 10);
 17. Zapewnienie pełnej interoperacyjności wdrażanych 10 e-usług, ich zgodności z WCAG2.0 co najmniej na poziomie AA oraz bezpieczeństwa systemów informatycznych Uniwersytetu Warszawskiego, w obrębie których będą wdrażane
  e-usługi;
 18. Zakup niezbędnej infrastruktury informatycznej oraz oprogramowania i wynikający z tego wzrost przestrzeni dyskowej Uniwersytetu.

Realizacja projektu zgodnie z zaplanowanymi celami szczegółowymi pozwoli osiągnąć następujące długofalowe efekty oddziaływania:

 1. W odniesieniu do e-usług w obszarze e-learningu: znaczącą poprawę jakości e-usług dla potrzeb dydaktycznych szkolnictwa wyższego i nadanie im znaczenia ponadregionalnego; wyrównanie dostępu do usług dydaktycznych na poziomie regionu zwłaszcza w odniesieniu do grup zagrożonych marginalizacją społeczną oraz osób niepełnosprawnych; zaspokojenie rosnącego zapotrzebowania studentów w zakresie dostępności e-usług dydaktycznych na uczelni oraz wykorzystania nowych metod dydaktycznych; wzrost liczby realizowanych na Uniwersytecie zajęć z wykorzystaniem e-learningu, a tym samym wzrost wykorzystania innowacyjnych metod dydaktycznych na uczelni. Wprowadzone w ramach projektu rozwiązania E-learningowe pozwolą na uelastycznienie procesu nauczania i większą jego indywidualizację. Wykorzystywane w projekcie narzędzia informatyczne (platformy edukacyjne) są bowiem bardzo elastyczne, uniwersalne i służą nie tylko do przekazywania materiałów dydaktycznych w formie elektronicznej, ale też jako środek komunikacji pomiędzy wykładowcą i studentami oraz narzędzia do monitorowania i/lub kształtowania rozwoju kompetencji. Szeroko rozumiane usługi e-learningowe wprowadzone w niniejszym projekcie służyć będą przede wszystkim zwiększaniu jakości kształcenia i jego dostępności. Należy przy tym wspomnieć, że Uniwersytet Warszawski od 1999 r. wdraża e-learning za pomocą ogólnouniwersyteckiej jednostki wspierającej dydaktykę: Centrum Kompetencji Cyfrowych (CKC). CKC UW od początku swojego istnienia wykorzystuje najnowsze narzędzia informatyczne, przede wszystkim platformę Moodle. Platforma ta jest stale rozbudowywana zgodnie z potrzebami interesariuszy: studentów, wykładowców oraz administracji uniwersyteckiej. Dzięki wypracowanym w projekcie rezultatom będzie ona uzupełniona nowymi, niezbędnymi z dydaktycznego punktu widzenia funkcjonalnościami, tak by stworzyć ściśle dopasowany do procesu dydaktycznego UW dojrzały, rozległy i kompletny system wspierania dydaktyki nowymi technologiami. Nadana zostanie większa dynamika dotychczasowemu rozwojowi uczelni w obszarze e-learningu. Tym samym Uniwersytet Warszawski będzie pełnił rolę regionalnego i ogólnokrajowego lidera w wykorzystaniu e-learningu w procesie dydaktycznym: Wprowadzenie e-usługi webinarium na Uniwersytecie Warszawskim pozwoli na uzupełnienie realizowanego kształcenia zdalnego o możliwość synchronicznego komunikowania się, niezbędnego do prowadzenia nauczania metodami wymagającymi działań w grupie (na przykład metoda projektu czy burza mózgów) oraz kształtowania kompetencji społecznych (na przykład dyskutowanie, prezentacja pomysłów, współpraca). Dzięki zniesieniu ograniczeń związanych ze stosowaniem komunikacji asynchronicznej podwyższona zostanie jakość oferowanych e-zajęć uniwersyteckich. Zwiększone zostaną również możliwości zastosowania e-learningu w programach kształcenia. Usługa E-portfolio pozwoli studentom na uzyskanie pełnego obrazu swojej wiedzy i kompetencji. Dostępne obecnie narzędzia informatyczne (np. USOS) pozwalają jedynie na formalne odnotowanie postępów (zaliczeń przedmiotów, semestrów, lat studiów).
 2. E-portfolio rozszerzy zakres monitorowania o mniej formalną, osobistą refleksję użytkowników, co przyczyni się do bardziej świadomego planowania ścieżek edukacyjno-zawodowych studentów – przyszłych pracowników instytucji i przedsiębiorstw z regionu Mazowsza. Za pomocą e-portfolio prowadzone będzie również monitorowanie losów absolwentów uczelni, co pozwoli Uniwersytetowi na uwzględnienie danych z rynku pracy w planowaniu lepszej oferty dydaktycznej dla regionu. Platforma edukacyjna dla szkół średnich da z kolei możliwość rozwoju potencjału uczelni (rekrutacja najzdolniejszych kandydatów w regionie) oraz kandydatom (dostęp do wysokiej jakości oferty dydaktycznej najlepszej uczelni w Polsce). Zgrupowanie/zintegrowanie różnorodnych technologii dydaktycznych wokół platformy edukacyjnej pozwoli uzyskać impuls do innowacji dydaktycznych, zwiększających efektywność kształcenia na uczelni. Przyczyni się do modernizacji dydaktyki na najlepszej polskiej uczelni, jaką jest Uniwersytet Warszawski i wyznaczy nowe, wyższe standardy wszystkim uczelniom w Polsce. Usługi e-wypożyczalni pozwoli na „odmiejscowienie” zasobów wiedzy i upowszechnienie dostępu do zasobów bibliotecznych i czytelnianych Wydziału Zarządzania UW w postaci elektronicznej. Cały proces od wypożyczenia po zwrot woluminu będzie się odbywał drogą elektroniczną. Usługa wirtualnych laboratoriów komputerowych pozwoli na zwiększenie efektywności w dostępie do oprogramowania Wydziału Zarządzania UW dla studentów i pracowników naukowo dydaktycznych. Wdrożenie tej e-usługi pozwoli im na stały dostęp do informatycznego środowiska aplikacyjnego Wydziału bez względu na miejsce aktualnego pobytu.
 3. W odniesieniu do e-usług w obszarze zarządzania procesami rekrutacji i obsługą spraw bytowych studentów i kandydatów na studia projekt wpłynie na:
 • znaczącą poprawę podstawowych zadań związanych z organizacja procesu rekrutacji na studia;
 • ułatwienie, zwiększenie efektywności i obniżenie kosztów obsługi spraw związanych z elektronicznym procedowaniem wniosków skutkujących wydaniem decyzji administracyjnej;
 • wzrost zasięgu oferowanych e-usług poprzez opracowanie aplikacji mobilnej zapewniających realizację wielu kluczowych funkcjonalności wirtualnego dziekanatu; - uzyskanie wysokiego poziomu dojrzałości oferowanych e-usług systemów informatycznych dostępnych na Uniwersytecie Warszawskim.
 1. Jednym z kluczowych oddziaływań projektu będzie także istotny wzrost dostępności e-usług oferowanych osobom niepełnosprawnym, o co wnioskuje działające na Uniwersytecie Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych. Wnioskodawca zapewnia, że w ramach projektu zastosowane zostaną mechanizmy uwzględniające potrzeby i wymagania wszystkich użytkowników, zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania (opisano także w SW rdz. 1.3). Z e-usług będą mogli korzystać wszyscy użytkownicy, bez ograniczeń ze wzgl. na stan zdrowia, stopień niepełnosprawności, gdyż e-usługi będą spełniać kryteria WCAG 2.0 zawarte w Rozporządzeniu RM z dn. 12.04.2012 r. w spr. Krajowych Ram Interoperacyjności. Wszystkie e-usługi zostaną zaprojektowane zgodnie ze standardem WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines) na poziomie minimum AA, którego istotą jest zniesienie barier w korzystaniu z informacji grup zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, np. osób niepełnosprawnych. Zaplanowane w projekcie przez Uniwersytet e-usługi będą zapewniać pożądaną przez potencjalnych użytkowników jakość obsługi (przyjazny, wygodniejszy w użyciu, ułatwiający wyszukiwanie) i charakteryzować się wysoką przystępnością dla osób defaworyzowanych i zagrożonych marginalizacją. Z wyników projektu będzie mogła korzystać bardzo szeroka grupa odbiorców końcowych - zostanie to zapewnione poprzez wprowadzenie wytycznych i zaleceń WCAG 2.0. System, który powstanie w ramach projektu będzie zaprojektowany zgodnie z zasadami RWD (ang. Responsive Web Design), UX (ang. User Experience – doświadczenie użytkownika) oraz WCAG 2.0, uwzględni również zasady ujęte w Krajowych Ramach Interoperacyjności.

Projekt uwzględnia kwestie bezpieczeństwa przetwarzania oraz przechowywania danych i udostępnionych usług elektronicznych. W ramach oferowanych usług przewidziane są rozwiązania zgodne z Zarządzeniem Nr 39 Rektora UW w sprawie ochrony danych osobowych na Uniwersytecie Warszawskim. Komunikacja z serwisami internetowymi, w ramach których będą oferowane usługi będzie odbywała się przy użyciu protokołu HTTPS. Uniwersytet Warszawski posiada zespół ekspertów z zakresu bezpieczeństwa informatycznego, ochrony systemów sieciowych oraz informatyki kryminalistycznej. Posiadana infrastruktura umożliwia nie tylko pasywną ochronę systemów, ale też stały nadzór nad nimi i proaktywną analizę potencjalnych zagrożeń. Przedmiotowa inwestycja nie będzie faworyzować żadnej konkretnej technologii. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych wytworzona w ramach projektu infrastruktura TIK spełniać będzie założenia „otwartej infrastruktury”, a także będzie stwarzać możliwość jej rozbudowy w przyszłości, np. w celu zwiększania liczby użytkowników w kolejnych latach. Uzasadniając konieczność realizacji projektu, należy wskazać, że mimo wysokiego stopnia zaawansowania technologicznego rozwiązań w zakresie e-usług dostępnych na Uniwersytecie Warszawskim, konieczne jest obecnie ich unowocześnienie i dostosowanie do potrzeb odbiorców. Uniwersytet Warszawski, jako lider projektu USOS, systematycznie wykonuje analizę wymagań dla uczelni zrzeszonych w konsorcjum MUCI i rozpoznaje potrzeby szkolnictwa wyższego w zakresie rozwoju usług oraz TIK. Na Uniwersytecie Warszawskim brakuje przede wszystkim całej gamy e-usług o charakterze interakcji dwukierunkowej, transakcyjnym i spersonalizowanym oraz „scentralizowanego” rozwiązania zapewniającego ich realizację w jednym miejscu. Dodatkowo, szybkie starzenie się infrastruktury informatycznej i znaczny postęp
technologiczny, zarówno sprzętu jak i oprogramowania, wymagają zastąpienia istniejących rozwiązań nowymi, odpowiednimi do obecnych wymagań nowoczesnych systemów informatycznych i oferowania coraz to szerszego zakresu funkcjonalności. Istniejące systemy informatyczne UW dla studentów nie posiadają funkcjonalności dostępu poprzez aplikację mobilną, co w sytuacji, gdy z rozwiązań mobilnych korzysta większość studentów i kadry akademickiej jest istotnym brakiem. Wciąż istniejącą barierą jest na Uniwersytecie brak dostosowania istniejących na UW systemów informatycznych do potrzeb osób niepełnosprawnych - należy podkreślić, że Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych w UW od kilku lat apeluje o dostosowanie systemów informatycznych, z których korzystają kandydaci na studia i studenci, do potrzeb osób niepełnosprawnych, stąd też jednym z kluczowych oddziaływań projektu będzie istotny wzrost dostępności e-usług oferowanych osobom niepełnosprawnym. Koncepcja wdrożenia projektu w pełni wypełnia zdiagnozowane przez Wnioskodawcę potrzeby docelowych odbiorców i pozwala zniwelować najważniejsze braki związane z dostępnością określonych funkcji systemu USOS oraz wprowadzić nowe, niedostępne dotąd funkcjonalności i e-usługi w obszarach związanych z e-nauczaniem, prowadzeniem badań naukowych w sposób zdalny, wprowadzania do procesu kształcenia na UW nowatorskich i bardziej atrakcyjnych sposobów przekazywania wiedzy wyrażonej w badaniach ogólnouniwersyteckich, rozwoju współpracy z przyszłymi kandydatami na studia – uczniami mazowieckich szkół średnich. Poważnym brakiem w kontekście umiędzynaradawiania polskiej nauki i wyników badań, wzrastającej mobilności polskich naukowców i zwiększającej się liczby naukowców zagranicznych obecnych na Uniwersytecie, jest brak informatycznych rozwiązań sprzyjających otwieraniu zasobów nauki (tworzenie otwartych, wirtualnych seminariów i kursów) i zwiększania ich dostępności bez względu na miejsce i czas (odmiejscowienie zasobów). Przeprowadzona
analiza potrzeb pracowników naukowych UW wykazała ponadto, że ich podstawową potrzebą jest stały i nieograniczony dostęp do dobrze skonfigurowanego, personalizowanego, własnego środowiska pracy, dostępnego z dowolnego miejsca o dowolnej porze (pracującego w trybie 24h/7d). Usługi rozbudowane i wprowadzone w ramach projektu będą wzajemnie komplementarne, gdyż zwiększają poziom dojrzałości e-usług systemów informatycznych uczelni. Nie ma żadnych wątpliwości, że planowane do wdrożenia w ramach projektu e-usługi są niezbędne dla efektywnego funkcjonowania i rozwoju uczelni, a te z nich, które są obecnie dostępne, nie spełniają swojej roli w oczekiwanym stopniu i wymagają udoskonalenia i uzyskania wyższego stopnia dojrzałości. Podsumowując, głównym uzasadnieniem realizacji przedsięwzięcia w kształcie i zakresie zaprezentowanym we wniosku, jest bardzo wysoka funkcjonalność zaproponowanych e-usług, ich szeroka gama, która odpowiada zdefiniowanym i rozpoznanym potrzebom odbiorców ostatecznych, wysoki poziom ich zaawansowania technicznego, potencjał zespołów roboczych (zwłaszcza usytuowanego na MIM UW zespołu ds. USOS i wyspecjalizowanego zespołu CKC UW) oraz fakt, że Uniwersytet Warszawski jest w skali ogólnopolskiej liderem w dziedzinie informatyzacji i cyfryzacji procesów kształcenia i posiada w
związku z tym unikalne doświadczenie, zaprezentowane zwłaszcza w Studium, w Rozdziale 4.2 przy omawianiu projektów komplementarnych i rozwiązań, na których będą bazować nowe e-usługi. Również koncepcja przeprowadzenia i organizacji projektu jest optymalna i wynika z doświadczenia Wnioskodawcy. Wariant ten gwarantuje wysoką trwałość projektu, innowacyjność i otwartość technologiczną zastosowanych rozwiązań, ich interoperacyjność i maksymalną responsywność. W niniejszym projekcie przewidziano realizację bardzo konkretnych, prac programistycznych, związanych z budowaniem i rozwijanie e-usług zgodnie z potrzebami Uniwersytetu Warszawskiego jako całości. Jest to projekt centralny,
międzywydziałowy, o bardzo szerokim oddziaływaniu regionalnym i krajowym. Po zakończeniu projektu wytworzone usługi będą nadal wspierane przez zespół roboczy ds. USOS, CKC UW i WZ UW zatem wejdą trwale w zestaw oferowanych na uczelniach usług informatycznych. Wytworzone oprogramowanie trafi do wielu uczelni, co zapewnia optymalną relację w stosunku do nakładów. Oprogramowanie będzie budowane z wykorzystaniem wiedzy zdobytej podczas użytkowania starych wersji systemów, a nowe zostanie wykonane w najnowszych technologiach, zatem wytworzone systemy będą służyć społeczności akademickiej przez wiele kolejnych lat. Nowi programiści dołączą do zespołów, które od wielu lat świadczą usługi informatyczne dla szkolnictwa wyższego, będą zatem mogli wykorzystać know-how zespołu i praktycznie od razu przystąpić do realizacji planowanych zadań. UW dysponuje profesjonalnym środowiskiem do testów, ciągłej integracji, śledzenia błędów i pracuje pod nadzorem doświadczonych informatyków, absolwentów najlepszego wydziału informatycznego w Polsce, co zapewni optymalizację prac i najwyższą jakość wytwarzanego oprogramowania.